Agencija za sprječavanje korupcije

Danas prvi rok za sedmodnevno izvještavanje

Ističe rok za prvo dostavljanje analitičkih kartica i putnih naloga u kampanji za parlamentarne izbore zakazane za 16.10.2016. godine. Agencija za sprječavanje korupcije insistiraće na punoj primjeni zakona i transparentnoj upotrebi javnih resursa.
Budžetske jedinice da dostave analitičke kartice i putne naloge
18. jul 2016.

U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, a u cilju jačanja transparentnosti i odgovornosti prilikom upotrebe javnih resursa u toku izborne kampanje, Agencija za sprječavanje korupcije obavještava: 

Danas, 18. jula, ističe zakonski rok za prvo sedmodnevno izvještavanje u toku kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore, koji su zakazani za 16. oktobar 2016. godine.

Naime, sve budžetske potrošačke jedinice na državnom i lokalnom nivou su dužne da u toku izborne kampanje sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu i dostavljaju ih Skupštini Crne Gore.

Takođe, svi državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave, javna preduzeća, javne ustanove, državni fondovi i privredna društva čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave dužni su da, na svojoj internet stranici, objavljuju sedmodnevno sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima i dostavljavljaju iste Agenciji.

Agencija za sprječavanje korupcije, koja vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, će insistirati na punoj primjeni zakona i transparentnosti upotrebe javnih sredstava i sankcionisati prekršioce zakonskih odredbi. 

Za sve podatke i eventualne nedoumice povodom primjene Zakona obveznici mogu kontaktirati Odsjek Agencije za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja na telefon 020/447-706 i email: finansiranje@antikorupcija.me.


Novosti