Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija za sprječavanje korupcije spremna da odgovori na zadatke i izazove

Saopštenje povodom raspisivanja parlamentarnih izbora za 16. oktobar 2016. godine
Agencija spremna da doprinese transparentnosti finansiranja izborne kampanje
12. jul 2016.
Povodom raspisanih parlamentarnih izbora za 16. oktobar 2016. Godine, Agencija za sprječavanje korupcije daje sljedeće saopštenje: 

Agencija za sprječavanje korupcije je u ovom trenutku spremna da stručno, kadrovski i tehnički  u potpunosti odgovori na zadatke i izazove u predstojećoj izbornoj kampanji i na taj način doprinese jačanju integriteta političkih subjekata i izbornih kampanja kroz transparentno finansiranje i odgovornu upotrebu javnih resursa.

Aktivnosti na pripremi Agencije za predstojeće izbore, posebno u dijelu sprovođenja nadzora i kontrole, traju od 15. juna kada je direktor Agencije donio Odluku o formiranju i zadacima radne grupe za praćenje izbora za poslanike Skupštine Crne Gore. Odlukom je predviđeno da pet službenika Odsjeka koji kontroliše izbornu kampanju, nakon procjene o količini i složenosti posla, dobije podršku još 20 kolega iz Agencije.

Pripremljen je plan sa preciznim zaduženjima, a po potrebi će osim navedenih 25, biti angažovani i drugi službenici Agencije. U proteklih mjesec obavljena je i obuka zaposlenih, njen prvi dio sproveli su službenici sa iskustvom nakon sprovedene kontrole i nadzora lokalnih izbora u Tivtu.

Drugi nivo obuke predstavlja podrška eksperta Evropske unije Bećira Kečanovića koji je u Agenciji za sprječavanje korupcije angažovan u punom random vremenu. Značajan doprinos kroz održavanje treninga za službenike Agencije dala je i ekspert za finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja Liza Klejn.

Agencija će u zakonom  propisanom roku, 10 dana od dana raspisivanja izbora, usvojiti Plan aktivnosti tokom izborne kampanje, kao kalendar obaveza i aktivnosti koji će zajedno sa ostalim informacijama relevantnima za izbornu kampanju biti dostupni na internet stranici Agencije www.antikorupcija.me. Za sve podatke i eventualne nedoumice povodom primjene Zakona obveznici mogu kontaktirati Odsjek Agencije za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja na telefon 020/447-706 i email: finansiranje@antikorupcija.me.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji propisuje obaveze, zabrane i ograničenja za organe vlasti i budžetske potrošačke jedinice na teritoriji Crne Gore u toku izborne kampanje, kao i kontrolu nad finansiranjem političkih subjekata u izbornoj kampanji. 

Agencija će insistirati na punoj primjeni zakona i transparentnosti upotrebe javnih sredstava i sankcionisati prekršioce zakonskih odredbi. Zakon je predvidio da sve budžetske jedinice na državnom i lokalnom nivou sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svojih računa i dostavljaju ih Skupštini Crne Gore. Takođe, svi organi vlasti dužni su da na svom sajtu sedmodnevno objavljuju sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima i dostavljaju ih Agenciji.

Predmet nadzora je i obaveza Ministarstva rada i socijalnog staranja i opština u Crnoj Gori da petnaestodnevno objavljuju podatke o raspodjeli socijalne pomoći i dostavljaju ih Agenciji i Skupštini. Kao i obaveza Ministarstva finansija i lokalnih budžetskih organa da petnaestodnevno objavljuju izvode iz državnog trezora i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve, koje takođe dostavljaju Agenciji i Skupštini Crne Gore.

Agencija će između ostalog nadzirati i zabranu selektivne upotrebe prostorija organa vlasti i distribucije propagandnog materijala u njima, kao i zabranu mjesečne potrošnje u organima vlasti preko zakonom dozvoljenog limita. Takođe i zabranu nezakonitog zapošljavanja i otpisa dugova u toku izborne kampanje.

Detalji o obavezama, ograničenjima i zabranama u toku izborne kampanje, kao i prvi rokovi za izvještaje i objavljivanje podataka od strane organa vlasti, sadržani su u dopisu koji je Agencija za sprječavaje korupcije danas poslala svim obveznicima Zakona u Crnoj Gori (u prilogu). O svim aktivnostima i zapažanjima povodom nadzora i kontrole u toku kampanje Agencija će blagovremeno informisati javnost.


Novosti