Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija za sprječavanje korupcije spremna da odgovori na zadatke i izazove

Saopštenje povodom raspisivanja parlamentarnih izbora za 16. oktobar 2016. godine
12. jul 2016.
Povodom raspisanih parlamentarnih izbora za 16. oktobar 2016. Godine, Agencija za sprječavanje korupcije daje sljedeće saopštenje: 

Agencija za sprječavanje korupcije je u ovom trenutku spremna da stručno, kadrovski i tehnički  u potpunosti odgovori na zadatke i izazove u predstojećoj izbornoj kampanji i na taj način doprinese jačanju integriteta političkih subjekata i izbornih kampanja kroz transparentno finansiranje i odgovornu upotrebu javnih resursa.

Aktivnosti na pripremi Agencije za predstojeće izbore, posebno u dijelu sprovođenja nadzora i kontrole, traju od 15. juna kada je direktor Agencije donio Odluku o formiranju i zadacima radne grupe za praćenje izbora za poslanike Skupštine Crne Gore. Odlukom je predviđeno da pet službenika Odsjeka koji kontroliše izbornu kampanju, nakon procjene o količini i složenosti posla, dobije podršku još 20 kolega iz Agencije.

Pripremljen je plan sa preciznim zaduženjima, a po potrebi će osim navedenih 25, biti angažovani i drugi službenici Agencije. U proteklih mjesec obavljena je i obuka zaposlenih, njen prvi dio sproveli su službenici sa iskustvom nakon sprovedene kontrole i nadzora lokalnih izbora u Tivtu.

Drugi nivo obuke predstavlja podrška eksperta Evropske unije Bećira Kečanovića koji je u Agenciji za sprječavanje korupcije angažovan u punom random vremenu. Značajan doprinos kroz održavanje treninga za službenike Agencije dala je i ekspert za finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja Liza Klejn.

Agencija će u zakonom  propisanom roku, 10 dana od dana raspisivanja izbora, usvojiti Plan aktivnosti tokom izborne kampanje, kao kalendar obaveza i aktivnosti koji će zajedno sa ostalim informacijama relevantnima za izbornu kampanju biti dostupni na internet stranici Agencije www.antikorupcija.me. Za sve podatke i eventualne nedoumice povodom primjene Zakona obveznici mogu kontaktirati Odsjek Agencije za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja na telefon 020/447-706 i email: finansiranje@antikorupcija.me.

Agencija za sprječavanje korupcije vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji propisuje obaveze, zabrane i ograničenja za organe vlasti i budžetske potrošačke jedinice na teritoriji Crne Gore u toku izborne kampanje, kao i kontrolu nad finansiranjem političkih subjekata u izbornoj kampanji. 

Agencija će insistirati na punoj primjeni zakona i transparentnosti upotrebe javnih sredstava i sankcionisati prekršioce zakonskih odredbi. Zakon je predvidio da sve budžetske jedinice na državnom i lokalnom nivou sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svojih računa i dostavljaju ih Skupštini Crne Gore. Takođe, svi organi vlasti dužni su da na svom sajtu sedmodnevno objavljuju sve izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima i dostavljaju ih Agenciji.

Predmet nadzora je i obaveza Ministarstva rada i socijalnog staranja i opština u Crnoj Gori da petnaestodnevno objavljuju podatke o raspodjeli socijalne pomoći i dostavljaju ih Agenciji i Skupštini. Kao i obaveza Ministarstva finansija i lokalnih budžetskih organa da petnaestodnevno objavljuju izvode iz državnog trezora i analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve, koje takođe dostavljaju Agenciji i Skupštini Crne Gore.

Agencija će između ostalog nadzirati i zabranu selektivne upotrebe prostorija organa vlasti i distribucije propagandnog materijala u njima, kao i zabranu mjesečne potrošnje u organima vlasti preko zakonom dozvoljenog limita. Takođe i zabranu nezakonitog zapošljavanja i otpisa dugova u toku izborne kampanje.

Detalji o obavezama, ograničenjima i zabranama u toku izborne kampanje, kao i prvi rokovi za izvještaje i objavljivanje podataka od strane organa vlasti, sadržani su u dopisu koji je Agencija za sprječavaje korupcije danas poslala svim obveznicima Zakona u Crnoj Gori (u prilogu). O svim aktivnostima i zapažanjima povodom nadzora i kontrole u toku kampanje Agencija će blagovremeno informisati javnost.


Novosti