Agencija za sprječavanje korupcije

Održano predavanje o suzbijanju korupcije na graničnim prelazima

14. jun 2017.

Na  VSŠ „Policijska akademija“ u Danilovgradu, u organizaciji Uprave policije MUP-a Crne Gore i Policijske akademije, u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, a u okviru realizacije obaveza iz Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima, održna je jednodnevna obuka za službenike Uprave policije - Sektor granične policije i službenike  Uprave carina, na kojoj je jedan od predvača bio načelnik odsjeka za integritet i lobiranje u Agenciji mr Mladen Tomović. Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima, u okviru kojeg je održan seminar, donešen je na osnovu mjere 4.11 iz Akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 24 „Sloboda, pravda i bezbjednost".

Cilj seminara je bilo unapređenje profesionalnih kompetencija i sticanje novih znanja polaznika o prevenciji korupcije i antikorupcijskim institucijama u Crnoj Gori.

Učesnima seminara predstavljeni su osnovni principi i mehanizmi preventivnog djelovanja protiv korupcije, međunarodni pravni okvir (konvencije, delkaracije, principi), kao i institucionalno-zakonodavni antikorupcijski okvir u Crnoj Gori. Tomović je učesnike upoznao i sa konkretnim aktivnostima Agencije za sprječavanje korupcije, kao i sa relevantnim nacionalnim strateškim dokumentima za borbu protiv korupcije. Posebno je naglasio važnost zajedničkog djelovanja više državnih organa, što podrazumijeva izgrađene kadrovske i tehničke kapacitete u svakom od tih organa i dobru koordinaciju među njima.

Učesnici obuke upoznati su sa pojmom integriteta i ukazano im je na važnost primjene i sprovođenja mjera integriteta i poštovanja etike u obavljanju službeničkih poslova. Posebno su istaknuti zakonski i strateški okvir za uvođenje planova integriteta, kao i činjenica da je ispunjavanje i praćenje implemetacije pojedinačnih planova integriteta  ključni dio Zajedničkog plana mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima, državnih institucija koje svoje zakonske obaveze vrše na  graničnim prelazima i dio su sistema Integrisanog upravljanja granicom.  Navedenim Zajedničkim planom jasno su definisane s institucije odgovorne za izvršavanje obaveza i to su Sektor granične policije – UP- MUP, Uprava carina - MF i Uprava za inspekcijske poslove.

U okviru seminara, polaznici su upoznati sa pojmom i pojavnim oblicima korupcije, štetnim posledicama te pojave i važnosti preventivnog djelovanja kao i dosadašnjim aktivnostima i rezultatima nadležnih organa na tom planu.


Novosti