Agencija za sprječavanje korupcije

Predavanje predstavnika ASK u Upravi za javne nabavke

Predstavnici Agencije su održali predavanje o zakonskom okviru kojim je regulisana oblast sprječavanje sukoba interesa u Crnoj Gori, kao i o dosadašnjoj praksi i rezultatima Agencije na predmetima utvrđivanja i otklanjanja sukoba interesa.
8. septembar 2017.

U organizaciji Uprave za javne nabavke u Podgorici je održana obuka službenika za javne nabavke u organima vlasti, na temu primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Jedna od tema obuke je bila i „Jačanje preventivnih antikorupcijskih aktivnosti“, o čemu su govorili predstavnici Agencije, koordinator Sektora za prevenciju korupcije Mladen Tomović i načelnica Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa Maja Karas Bošković.

Predstavnici Agencije su održali predavanje o zakonskom okviru kojim je regulisana oblast sprječavanje sukoba interesa u Crnoj Gori, kao i o dosadašnjoj praksi i rezultatima Agencije na predmetima utvrđivanja i otklanjanja sukoba interesa. Učesnicima skupa su takođe prezentovani nalazi analiza koje je sačinila Agencija u odnosu na planove integriteta državnih organa, a koje se odnose na oblast rizika u vezi sa planiranjem i upravljanjem finansijama, kao i mjere za njihovo otklanjanje. U  sklopu navedene kategorije rizika i mjera su i oni rizici koji su idendifikovani u oblasti javnih nabavki.

Obuci su prisustvovala 73 učesnika u svojstvu predstavnika Ministarstava u Crnoj Gori i organa jedinica lokalnih samouprava. Saradnja Agencije i Uprave za javne nabavke na edukaciji državnih službenika je rezulatat i jedna od prvih zajedničkih aktivnosti u sprovođenju Sporazuma o saradnji koji su u julu potpisali direktor Agencije Sreten Radonjić i direktor Uprave za javne nabavke dr Mersad Mujević. 

Sporazum je sklopljen u cilju razvijanja međusobne saradnja dvije institucije radi unaprjeđenja sistema javnih nabavki i ostvarivanja preventivnih antikorupcijskih aktivnosti kroz efikasno sprečavanje sukoba interesa i otklanjanje drugih rizika za nastanak korupcije i narušavanje integriteta, s obzirom na to da je oblast javnih nabavki prepoznata kao jedna od oblasti od posebnog rizika za nastanak korupcije, kako u Akcionom planu za poglavlje 23 tako i u Operativnom dokumentu za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika. 


Novosti