Agencija za sprječavanje korupcije

Organi vlasti su dužni da do 15. aprila dostave izvještaje o sprovođenju planova intergriteta

8. mart 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća da su organi vlasti, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, dužni da do 15. aprila 2017. godine dostave Agenciji izvještaj o sprovođenju planova integriteta za 2016. godinu

Agencija ističe da usvajanje i sprovođenje planova integriteta u državnim organima predstavlja važan instrument prevencije, odnosno sprječavanja korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta u organima vlasti. 

Naime, Zakon o sprječavanju korupcije je propisao obavezu za sve organe vlasti u Crnoj Gori da donesu planove integriteta, koji sadrže ocjenu izloženosti organa korupciji, opis radnih mjesta i poslova koji su naročito podložni korupciji, vrste rizika, postojeće mjere kontrole, preventivne mjere za smanjenje rizika i rokove za njihovo sprovođenje, kao i podatke o licu odgovornom za izradu i sprovođenje plana integriteta (tzv. menadžeru integriteta).

Obaveza donošenja planova integriteta se može smatrati realizovanom. Preko 96% organa je do kraja 2016 godine ispunilo ovu zakonsku dužnost, potpuno novu za najveći dio institucija. U toku prošle godine je usvojeno 665 planova, a imenovano 669 menadžera integriteta. 

Agencija je u toku godine intenzivno i proaktivno radila na pružanju podrške organima u izradi plana integriteta, kroz veliki broj datih mišljenja, konsultacija i preporuka, kao i kroz dostavljanje neophodnih informacija, modela i drugih dokumenata, na zahtjev organa vlasti ili kroz inicijativu Agencije. Izazovi u ovom smislu su bili: veliki broj obveznika donošenja plana integriteta, kratak rok, kanali komunikacije između Agencije i organa vlasti, kao i nedovoljno iskustvo i obučenost menadžera integriteta i članova radne grupe za izradu i sprovođenje plana integriteta. Službenici Odsjeka za integritet i lobiranje su u cilju što efikasnijeg ispunjenja ove zakonske obaveze održali ukupno 26 pojedinačnih radnih sastanaka sa organima vlasti, dali 64 pisane preporuke na nacrte planova. Agencija je u 2016 sprovela obuke o nadležnostima Agencije u 12 opština a na kojima su detaljno predstavljene obaveze organa vlasti koje se odnose na izradu i sprovođenje planova integritetat na kojima je prisustvovalo 340 polaznika a u saradnji sa Upravom za kadrove 5 seminara na temu Izrada planova integriteta za državne službenike i službenike lokalnih samouprava, koje je pohađalo oko 120 polaznika. 

Agencija je iskoristila zakonsku mogućnost podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv organa koji nijesu u roku usvojili plan integriteta. Podnešeno je 56 zahtjeva, a do kraja godine održana su 53 ročišta, na kojima su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.280 € i opomene za 14 organa vlasti.

U cilju izrade Izvještaja o donešenju planova integriteta, 665 usvojenih planova integriteta analizirano je i razvrstano u 10 sektora, a većina sektora podijeljena na podsektore u odnosu na koje su formulisane odgovarajuće preporuke. Navedeni Izvještaj će biti sastavni dio Godišnjeg izvještaja o radu Agencije za 2016. godinu. 

U narednom periodu poseban akcenat će biti stavljen na unapređenje usvojenih planova integriteta, sprovođenje mjera iz planova integriteta i izvještavanje o njima, kao i na dalju obuku menadžera integriteta o značaju njihove uloge za podizanje nivoa integriteta u organu, tehnikama za unapređenje plana integriteta, ali i upotrebi web aplikacije za unos i izvještavanje o planovima integriteta.

Zakonski rok  za dostavljanje izvještaja o sprovođenju planova integriteta u toku prošle godine je 15. april 2017. Na osnovu usvojenih planova integriteta i dostavljenih izvještaja o njihovom sprovođenju, Agencija će takođe davati preporuke za unaprjeđenje planova. 

U tehničkom smislu, izvještaj o sprovođenju plana integriteta priprema menadžer integriteta na osnovu informacija koje mu dostavljaju lica koja su u planu integriteta označena kao odgovorna za sprovođenje mjera. Agencija je, u cilju olakšanja izrade, dostavila organima vlasti Metodološko uputstvo i Primjer izvještaja o sprovođenju plana integriteta. Osim popunjene tabele, poželjno je da izvještaj sadrži tekstualni dio koji sadrži presjek preduzetih aktivnosti na realizaciji planiranih mjera i podizanju integriteta u instituciji u izvještajnom periodu. Dokument potpisuju menadžer integriteta i starješina organa vlasti.

Usvajanjem i dosljednim sprovođenjem planova integriteta kroz mjere pravne i praktične prirode, daje se snažan doprinos sprječavanju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja u okviru organa vlasti kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta.

Agencija za sprječavanje korupcije će protiv organa vlasti koji u skladu sa zakonom ne dostave izvještaj o sprovođenju planova integriteta pokrenuti prekršajne postupke. 

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta je potrebno dostaviti Agenciji za sprječavanje korupcije u štampanoj formi na adresu: Kralja Nikole 27/V u Podgorici, i u elektronskoj formi na e-mail adresu: integritet@antikorupcija.me. Za sva dodatna objašnjenja može se obratiti Odsjeku za integritet i lobiranje na email: integritet@antikorupcija.me ili telefon 020/44-77-21.


Novosti