Agencija za sprječavanje korupcije

Crna Gora dobila prvog registrovanog lobistu

7. novembar 2017.

Jedan od šest kandidata koji su položili ispit za obavljanje djelatnosti lobiranja kod Agencije za sprječavanje korupcije dobio je odobrenje za obavljanje te djelatnosti i upisan je u registar lobista kao zvanično prvi lobista u Crnoj Gori. 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti lobiranja izdaje se sa rokom važenja od tri godine i može se na zahtjev lobiste produžavati pod istim uslovima. 

Agencija je objavila ukupno 13 javnih poziva za polaganje ispita za obavljanje djelatnosti lobiranja, a ispit je do sada položilo šest kandidata. 

Podsjećamo, djelatnost lobiranja može da obavlja fizičko lice koje je od Agencije dobilo odobrenje za obavljanje te djelatnosti (lobista) i privredno društvo, odnosno nevladina organizacija koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o lobiranju. 

Jedan od uslova koje fizičko lice mora da ispuni kako bi moglo da dobije odobrenje je da položi poseban ispit koji organizuje Agencija. Kandidati koji dobiju sertifikat o položenom ispitu mogu Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja, a danom izdavanja odobrenja vrši se i upis lobiste u registar lobista, koji vodi Agencija za sprječavanje korupcije. 

Registar lobista je javan i dostupan je na internet stranici Agencije http://portal.antikorupcija.me:9100/acamPublic/lobistasFizicko.htm.

Novosti