Agencija za sprječavanje korupcije

U Ulcinju nastavljena realizacija plana obuka javnih funkcionera i organa vlasti o obavezama iz antikorupcijskih zakona

19. maj 2016.
Nakon Tivta, Budve, Kotora, Herceg Novog i Cetinja, predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije, u saradnji sa opštinskim službama, održali su obuku u Ulcinju, na kojoj su predstavili nadležnosti ove institucije, kao i obaveze organa vlasti i javnih funkcionera u sprovođenju antikorupcijskih zakona.

Predavnje je otvorio slovenački expert Bećir Kačanović, angažovan kao stalni savjetnik u ASK na projektu koji finansira Ambasada SAD u Crnoj Gori, koji je predstavio sveobuhvatan model etičke infrastrukture sa planom integriteta u uporednoj praksi. Kečanovic je organizovao i praktičnu radionicu za učesnike obuke  za razmjenu uporednih iskustava o eksternom uticaju na proces donošenja opštih akata,  postupanju sa prijavama korupcije i zaštitom zviždača te procjenom psihosocialnog rizika i narušavanja integriteta u radnom okruženju javnog sektora. 

U svjetlu predstojećih parlamentarnih izbora koji će biti održani u oktobru, učesnicima obuke objašnjene su obaveze organa vlasti na lokalnom i državnom nivou, sa akcentom na sedmodnevno i petnaestodnevno izvještavanje o korišćenju javnih sredstava u kampanji, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Takođe, predavači su učesnicima obuke ukazali na obaveze iz Zakona o sprječavanju korupcije. U fokusu je bilo predstavljanje metodologije izrade i donošenja planova integriteta – dokumenata koji sadrže mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u rad institucija. Naročito je istaknut značaj i uloga menadžera integriteta u procesu podržavanja i izgradnje etičke infrastrukture u instituciji, te podizanju nivoa svijesti zaposlenih o važnosti poštovanja i dosljednog sprovođenja antikorupcijskih propisa.Na obuci je naglašeno da se planom integriteta objedinjuju preventivene antikorupcijske mjere sadržane u zakonima, podzakonskim aktima, etičkim kodeksima kao i druge mjere prevencije i transparentnosti na nivou instuticije u cilju podizanja opšteg nivoa integriteta. Polaznicima je predstvljen model plana integriteta za lokalnu samoupravu kao i upitnik za procjenu rizika. Prezentacije i ostali materijali sa obuke su dostavljeni svim učesnicima u elektronskoj formi. Nakon usvajanja, planovi moraju biti dostavljeni  Agenciji za sprječavanje korupcije.

Predstavnici Agencije pružili su pomoć polaznicima obuke u tumačenju odredbi Zakona koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva, donacije i izvještaje o prihodima i imovini. Ove obaveze na opštinskom nivou tiču se javnih funkcionera u lokalnoj upravi, lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima, javnim ustanovama i  privrednim društvima u kojima opština ima najmanje 33% kapitala.

Učesnicima predavanja predstavljen je i Zakon o lobiranju, uproredna iskustva o nedozvoljenim uticajima u pripremi i donošenju propisa, kao i postupanje sa prijavama korupcije i zahtjevima za zaštitu zviždača. Posebno je predstavljen institut lobiranja sa aspekta prepoznavanja i razdvajanja dozvoljenog od nedozvoljenog uticaja u procesu izrade i usvajanja opštih akata, obaveze lobiranih lica kao i organa vlasti koje se odnose na podnošenje službene zabilješke o lobističkom kontaktu i obaveze prijavljivanja nedozvoljenog lobiranja Agenciji, pojam djelatnosti lobiranja, kao i uslovi i pravila za obavljanje djelatnosti lobiranja.

Obuci je prisustvovalo oko  trideset predstavnika lokalnih uprava, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i javnih ustanova sa teritorije opštine Ulcinj. Među učesnicima su, između ostalih, bili potpredsjednica opštine, glavni administrator, sekretari sekretarijata, direktori javnih preduzeća u ustanova. 

Predavači su bili načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finanasiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić, načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje Mladen Tomović, stručni konsultant Agencije Bećir Kečanović i samostalni savjetnik Goran Durutović.


Novosti