Agencija za sprječavanje korupcije

Rok za dostavljanje planova integriteta je 15. april

25. mart 2016.
Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća organe vlasti da najkasnije do 15. aprila ove godine moraju dostaviti Agenciji planove integriteta. Naime, Zakonom o sprječavanje korupcije propisano je da organi vlasti do 31. marta moraju da donesu planove integriteta, te da ih dostave Agenciji u roku od 15 dana nakon donošenja.

Plan integriteta je interni antikorupcijski dokument koji sadrži mjere za sprječavanje i otklanjanje mogućnosti nastanka i razvoja korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta. Organi vlasti obavezni su da plan integriteta pripreme na osnovu Pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta koja su dostupna na internet stranici Agencije u sekciji „Integritet“. U istoj sekciji, u cilju lakše izrade plana integriteta, Agencija je objavila primjer upitnika za procjenu rizika kao i primjer popunjenog plana integriteta.

U cilju potpune realizacije zakonske obaveze izrade planova integriteta, Agencija za sprječavanje korupcije je organizovala više obuka i seminara  na kojima je predstavljena metodologija izrade, usvajanja i sprovođenja planova integriteta.

Agencija, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, na osnovu dostavljenih planova integriteta i izvještaja o njihovom sprovođenju može dati organima vlasti preporuke za unaprjeđenje planova integriteta.

Na osnovu planova i izvještaja Agencija sačinjava izvještaj o donošenju i sprovođenju planova integriteta u organima vlasti, koji je sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu Agencije.


Novosti