Agencija za sprječavanje korupcije

Predavanje na temu ”Plan integriteta“

14. mart 2016.

Načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje u Agenciji za sprječavanje korupcije mr Mladen Tomović održao je u Bijelom Polju predavanje o planovima integriteta za predstavnike lokalnih samouprava sa sjevera Crne Gore.  

Tomović je predstavio zakonski osnov za izradu, usvajanje i sprovođenje planova integriteta, kao i metodologiju izrade planova, koja se odnosi na proces utvrđivanja rizika, procjenu vjerovatnoće i posljedice rizika, kao i načine utrđivanja rizičnih radnih mjesta u instituciji, te odredbe zakona koje se odnose na monitoring planova integriteta. Naročito je istakao značaj i ulogu menadžera integriteta u procesu podržavanja i izgradnje etičke infrastrukture u instituciji, te podizanju nivoa svijesti zaposlenih o važnosti poštovanja i dosljednog sprovođenja antikorupcijskih propisa.

Istakao je da se planom integriteta objedinjuju preventivene antikorupcijske mjere sadržane u zakonima, podzakonskim aktima, etičkim kodeksima kao i druge mjere prevencije i transparentnosti na nivou instuticije u cilju podizanja opšteg nivoa integriteta.

Polaznicima je predstvljen model plana integriteta za lokalnu samoupravu kao i upitnik za procjenu rizika. Prezentacije i ostali materijali sa obuke su dostavljeni svim učesnicima u elektronskoj formi.

Tomović je prezentovao i nadležnosti Agencije kao i obaveze organa vlasti koje se odnose na primjenu Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o lobiranju i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Posebno je predstavljen institut lobiranja sa aspekta prepoznavanja i razdvajanja dozvoljenog od nedozvoljenog uticaja u procesu izrade i usvajanja opštih akata, obaveze lobiranih lica kao i organa vlasti koje se odnose na podnošenje službene zabilješke o lobističkom kontaktu i obaveze prijavljivanja nedozvoljenog lobiranja Agenciji, pojam djelatnosti lobiranja, kao i uslovi i pravila za obavljanje djelatnosti lobiranja.

Seminaru su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava iz Kolašina, Andrijevice, Petnjice, Rožaja, Plava i Gusinja, među kojima su bili i potpredsjednici pojedinih opština, sekretari, menadžeri, glavni administratori, sekretar sekretarijata, službenici za javne nabavke i dr.

Seminar je organizovala Uprava za kadrove u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije u okviru programa obuke za lokalne službenike i namještenike. Polaznicima je podijeljen i info material iz antikorupcijske kampanje “Ni centa za mito”.

Novosti