Agencija za sprječavanje korupcije

Kontrola finansiranja izborne kampanje u Tivtu

19. april 2016.
Agencija za sprječavanje korupcije je tokom izborne kampanje u Tivtu pratila i kontrolisala aktivnosti organa vlasti i političkih subjekata. Te nadležnosti Agencije propisane su Zakonom o finansiranju političkih subjekata i  izbornih kampanja.

Agencija konstatuje da su svi organi vlasti tokom izborne kampanje u Tivtu ispunili zakonske obaveze prema ovom organu jer su, u skladu sa zakonom, redovno izvještavali Agenciju o korišćenju javnih resursa u kampanji. Agencija je, takođe, postupala i po svim prigovorima koji su ovom organu pristigli zbog sumnji u povrede zakona tokom izborne kampanje. Pristiglo je ukupno 29 prigovora, a Agencija je, u skladu sa zakonom, sprovela postupke provjere navoda iz svih pristiglih prigovora i utvrdila da su neosnovani.  

Iako su izbori u Tivtu održani 17. aprila, zakon propisuje obaveze izvještavanja za organe vlasti i političke subjekte i 30 dana nakon dana njihovog održavanja.

S tim u vezi, politički subjekti su dužni da sačine i da u nevedenom roku Agenciji dostave Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju u Tivtu.  Izvještaji se dostavljaju Agenciji na zakonom propisan način, odnosno elektronski posredstvom internet stranice ovog organa, kao i u pisanoj formi.   

Agencija će izvršiti detaljnu analizu pristiglih izvještaja i prateće dokumentacije. Nakon toga, Agencija će pripremiti i objaviti Izvještaj o sprovedenom nadzoru u toku izborne kampanje i izvršenoj kontroli finansiranja izborne kampanje političkih subjekata.


Lokalni izbori Tivat 2016