Agencija za sprječavanje korupcije

Reagovanje ASK povodom navoda o javnom funkcioneru

7. decembar 2017.

Agencija odbacuje tvrdnju da konačna odluka Agencije donešena nakon okončanog upravnog postupka u odnosu na javnog funkcionera Tufika Softića, a na osnovu koje je pokrenut i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, ima bilo kakve elemente  pristrasnosti u odnosu na tog javnog funkcionera.

Agencija je u tom predmetu postupala isključivo u skladu sa Zakonom, a na osnovu zahtjeva podnijetog od strane NN lica, po kojima je Agencija dužna da postupa u skladu sa članom 31 Zakona o sprječavanje korupcije.

Imenovani javni funkcioner je dao izjavu u postupku pred Agencijom na usmenoj raspravi koja je sprovedena u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, kada je od ovlašćenog službenika Agencije upoznat da je njegovo postupanje u suprotnosti sa Zakonom, što je imenovani i sam prihvatio i nakon upozorenja Agencije, otklonio postupanje suprotno zakonu time što je podnio Izvještaj o prihodima i imovini, a njegova supruga ostavku na javnu funkciju odbornika. 

Agencija je nakon održane rasprave sa ovim javnim funkcionerom, paralelno sa tim upravnim postupkom pokrenula i prekršajni postupak pred nadležnim sudom za prekršaje, a što je praksa od početka rada Agencije, jer otklanjanje nepravilnosti u toku trajanja postupka ne oslobađa javne funkcionere od odgovornosti, ni prekršajne ni administrativne. 

U toku 2017. godine Agencija je pokrenula 388 prekršajnih postupaka i 191 upravni postupak u odnosu na javne funkcionere zbog kršenja Zakona o sprječavanju korupcije. Nadležni sudovi su ove godine izrekli 270 sankcija, od čega 205 novčanih u iznosu od 52300 eura, kao i 65 opomena.

Podsjećamo da je 18. oktobra 2017. godine Agenciji dostavljen zahtjev NN lica za pokretanje postupka utvrđivanja da li vršilac dužnosti direktora javnog emitera Radio Berane DOO krši odredbe Zakona o sprječavanju korupcije i Statuta Radio Berane DOO na način što istovremeno obavlja funkciju vršioca dužnosti direktora, dok njegova supruga obavlja funkciju odbornice.

Na osnovu utvrđenih činjenica i sprovedenih dokaza i striktne primjene materijalnog prava, Agencija je utvrdila da je ovaj javni funkcioner prekršio član 7 Zakona o sprječavanju korupcije, a u vezi sa članom 33 i 42 Statuta DOO Radio Berane na način što je na osnovu odluke Savjeta o imenovanju od 15. aprila 2016. godine imenovan na funkciju vršioca dužnosti direktora, dok je njegova supruga obavljala funkciju u SO Berane, čime je kao javni funkcioner podredio javni interes privatnom i izazvao sukob interesa. 

Osim toga, javni funkcioner je prekršio Zakon jer u skladu sa članom 8 nije obavijestio organ vlasti u kojem vrši funkciju o postojanju privatnog interesa, niti je na osnovu člana 23 dostavio Agenciji Izvještaj o prihodima i imovini u roku od 30 dana od stupanja na funkciju.       

Agencija još jednom ističe da se i ovom prilikom radi isključivo o uobičajenoj proceduri u nizu svakodnevnih redovnih aktivnosti ovog organa, s obzirom na to da Agencija svakodnevno vodi postupke utvrđivanja kršenja Zakona o sprječavanju korupcije po prijavama trećih lica, kao i po službenoj dužnosti, te da odgovorna službena lica koja su vodila postupak u odnosu na Softića nisu bila u bilo kakvom saznanju o eventualnim sudskim postupcima koje je ovaj javni funkcioner ranije pokrenuo protiv Crne Gore pred nadležnim sudovima. 

Stoga, postupanje po predmetnoj prijavi, isključuje bilo kakvu političku konotaciju odnosno pristrasnost ili namjeru zloupotrebe u primjeni Zakona o sprječavanju korupcije od strane Agencije.

Detaljno obrazložena Odluka Agencije u odnosu na Softića po prijavi NN lica je donešena 23. novembra 2017., dostavljena javnom funkcioneru, organu vlasti i objavljena na internet stranici Agencije, kao i sve druge odluke Agencije u vezi sa kršenjem zakona o sprječavanje korupcije.   Radi se o transparentnoj proceduri primjene Zakona u kojoj Agencija ni na koji način nema saznanja o motivima podnosilaca podnosilaca  prijava za pokretanje postupaka, niti na bilo koji način može uticati kako će se javne odluke Agencije dalje interpretirati u široj javnosti, niti snosi odgovornost za njihovu tumačenja u cilju postizanja političkih poena i propagiranja i postizanja političkih i drugih interesa, a na račun Agencije.


Arhiva novosti