Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 56. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

6. septembar 2021.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je na današnjoj sjednici razmatrao Izvještaj o sprovođenju Plana rada ASK za drugi kvartal 2021. godine.

Konstatovano je da su u izvještajnom periodu realizovane sve aktivnosti predviđene navedenim dokumentom.

Savjet ASK je ponovio inicijativu za održavanje sastanaka sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije, Uprave za prihode i carine i Uprave za katastar i državnu imovinu, radi razmjene podataka i izrade metodologije za provjeru imovine i prihoda javnih funkcionera.

Kada su u pitanju rezultati rada, u domenu sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija dato je 47 mišljenja o postojanju sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, nakon kojih je podnijeto 6 ostavki na javne funkcije.

Dostavljena su ukupno 1.004 izvještaja o prihodima i imovini po različitim osnovima podnošenja. U zakonskom roku dostavljen je 5.721 redovni godišnji izvještaj, čime je 90,12% javnih funkcionera i državnih službenika ispunilo svoju zakonsku obavezu.

U II kvartalu, u skladu sa Godišnjim planom, izvršena je provjera tačnosti i potpunosti podataka u 247 izvještaja, i započeta provjera izvještaja 20 visokorangiranih javnih funkcionera, u skladu sa stepenom vulnerabilnosti oblasti/funkcije na korupciju.

U oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, izvršena je kontrola 1.183 dostavljena izvještaja od strane obveznika Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja o redovnom radu i u toku izborne kampanje u opštinama Nikšić i Herceg Novi.

Izrečene su mjere obustave prenosa budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ili mjere gubitka ovih sredstava za 9 političkih subjekata koji Agenciji nisu dostavili izvještaje, a imaju osvojene mandate na državnom ili lokalnom nivou. Nakon ispunjavanja obaveza od strane političkih subjekata, Agencija je opštinama uputila obavještenje o prestanku važenja mjere obustave sredstava za četiri politička subjekta.

Prilikom kontrole tačnosti i potpunosti izvještaja političkih subjekata, odnosno kontrole prikupljenih i utrošenih sredstava u toku izborne kampanje, evidentirano je ukupno 35 nepravilnosti.

U II kvartalu, izvršeno je i 65 kontrola poštovanja zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje u Herceg Novom. Obavljena je provjera 2.246 lica davalaca priloga političkim subjektima za redovan rad u 2020. godini i izbornu kampanju za izbore u Nikšiću i Herceg Novom.

U svim slučajevima utvrđenih nepravilnosti, gdje je to usljed zakonskih neusaglašenosti bilo moguće, pokrenuti su prekršajni postupci.

U izvještajnom bilo je 35 prijava zviždača, od kojih je 13 podnijeto anonimno. Tokom II kvartala 2021. u radu pred Agencijom bilo je ukupno 112 prijava zviždača (uključujući i prijave iz prethodnog perioda). Okončano je 11 postupaka i u tri utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa.

Od dva pokrenuta postupka po službenoj dužnosti zbog sumnje u postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, u jednom nije utvrđena osnovanost, dok je drugi u toku. Okončan je i jedan ex officio postupak iz prethodnog perioda u kojem je utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i data preporuka zakonskom obvezniku za unapređenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika, koja je realizovana.

Tokom II kvartala 2021. godine podnijeta su dva zahtjeva za zaštitu zviždača. Postupajući po zahtjevima iz ovog i prethodnog perioda, ASK je donijela dva mišljenja u kojima je utvrdila da je nastala šteta, odnosno da postoji mogućnost nastanka štete po zviždača, a jedan postupak je obustavljen. U toku je i jedan postupak po zahtjevu iz 2020. godine.

Agenciji je u II kvartalu prijavljeno 16 protokolarnih poklona, 3 sponzorstva i 240 donacija. Očekivano, zbog pandemije virusa Covid-19, u prvoj polovini tekuće godine zabilježen je značajno manji broj prijavljenih poklona i sponzorstava, dok se, sa druge strane, iz istih razloga, bilježi povećanje broja prijavljenih donacija – za 50,1% više u odnosu na prethodnu godinu.

U oblasti integriteta, u izvještajnom periodu, 13 organa je prvi put donijelo rješenje o određivanju menadžera integriteta, a 9 organa vlasti je prvi put usvojilo i dostavilo plan integriteta. U navedenom periodu, Agenciji je dostavljeno 618 izvještaja o sprovođenju plana integriteta u 2020. godini. U registar lobista trenutno je upisano šest fizičkih i jedno pravno lice.

Odsjek za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije samo u prvoj polovini 2021. godine donio je više mišljenja nego na nivou čitave 2019. i 2020. godine. Dodatno, u II kvartalu 2021. izrađena su i dva nacrta Mišljenja, a Agencija je uputila inicijativu Skupštini Crne Gore za izmjenu i dopunu Zakona o prekršajima po hitnom postupku, kako bi došlo do usaglašavanja toga Zakona sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, nad čijom primjenom Agencija vrši nadzor.

Agencija je u II kvartalu 2021. pokrenula 134 upravna postupka protiv javnih funkcionera. Okončano je ukupno 47 postupaka (uključujući predmete iz prethodnog perioda) i kršenje Zakona utvrđeno u 34 predmeta (72,3%). U svim okončanim predmetima koje je ASK pokrenula po službenoj dužnosti utvrđena su kršenja zakona.

Posmatrano na polugodišnjem nivou, Agencija je pokrenula ukupno 160 upravnih postupaka, što je za čak 70% više u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine, i za 65% više u odnosu na prvih pola godine 2019. Dodatno, procenat utvrđenih kršenja zakona značajno je veći u prvoj polovini 2021. godine (78,6%) u odnosu na iste izvještajne periode prethodne dvije godine (I polovina 2020 – 54,3%; I polovina 2019 – 60,3%).

Zbog kršenja antikorupcijskih zakona iz svoje nadležnosti, Agencija je u II kvartalu 2021. godine pokrenula ukupno 455 prekršajnih postupaka. U navedenom periodu okončana su ukupno 183 postupka (uključujući postupke po zahtjevima iz prethodnih godina i realizovane naloge), od čega su u 88% izrečene sankcije. Ukupan iznos novčanih kazni, uključujući i realizovane naloge, iznosi 30.242€.

Na osnovu predloga ASK za oduzimanje imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja, osim izricanja novčanih kazni, sudovi su u dva predmeta (iz 2021. i 2019) oduzeli imovinsku korist u ukupnom iznosu od 8.655€.

Agencija je u II kvartalu nastavila realizaciju svih aktivnosti koje se tiču podrške i koordinacije u primjeni međunarodnih standarda i mjera za borbu protiv korupcije, utvrđenih u međunarodnim konvencijama i organizacijama čija je Crna Gora članica, kao i aktivne uloge ASK u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Pored toga, ostvarena je intenzivna bilateralna saradnja sa predstavnicima ambasada u Crnoj Gori, međunarodnih organizacija i državnih institucija stranih zemalja.

Dodatno, održavani su redovni sastanci sa predstavnicima nevladinog sektora u cilju unapređenja kvaliteta izbornog procesa i prepoznavanja prostora za moguću nadogradnju postojećeg zakonodavnog okvira u toj oblasti, u kontekstu lokalnih izbora u Nikšiću i Herceg Novom.

Arhiva novosti