Agencija za sprječavanje korupcije

Nastavak edukativnih aktivnosti službenika ASK

29. jul 2021.

Nastavljajući edukativnu praksu, službenici Agencije za sprječavanje korupcije učestvovali su u realizaciji Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za obavljanje poslova menadžera integriteta za drugu generaciju polaznika, koji je od 10. maja do 15. jula sprovela Uprava za kadrove.

Program je pohađalo 15 menadžera integriteta iz državne uprave, lokalne samouprave i javnih ustanova.

Polaznici su dobili priliku da usavrše znanja iz oblasti integriteta i etičkih dilema, uloge i vještina potrebnih za obavljanje uloge menadžera integriteta, antikorupcijskih propisa i posljedica njihovog kršenja, uloge i značaja nadzora lobiranja, ključnih rizika u postupcima javnih nabavki, sukoba interesa, analize propisa na rizike od korupcije, procjene i upravljanja rizicima, upravljanje promjenama i izrade i sprovođenja planova integriteta.

U timu predavača, koji su činili i predstavnici državne uprave, lokalne samouprave i NVO sektora, bili su Goran Durutović, načelnik Odsjeka za edukaciju, istraživanja, kampanje i analitiku, Dušan Drakić, načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, samostalni savjetnici u Odsjeku za integritet i lobiranje Gordana Đurašković i Marko Škerović, i Mirko Martić, samostalni savjetnik u Odsjeku za pokretanje prekršajnih upravnih, prekršajnih postupaka i postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.

Utemeljena u svojim zakonskim nadležnostima, Agencija za sprječavanje korupcije će i dalje sistematski sprovoditi preventivne i edukativne aktivnosti, podupirući vladavinu prava i doprinoseći snaženju ambijenta povjerenja građana u javnu upravu.

Arhiva novosti