Agencija za sprječavanje korupcije

Informacija o prikupljenim i utrošenim sredstvima u 2018.

Politički subjekti u godišnjim izvještajima za 2018. prijavili ukupan prihod od 9.208.997,29€
9. jul 2019.

Politički subjekti su bili dužni da podnesu završni račun i konsolidovani finansijski izvještaj za 2018. godinu Poreskoj upravi, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji za sprječavanje korupcije, najkasnije do 31. marta 2019. godine. Predmetne izvještaje su dostavila 54 politička subjekta u zakonom propisanom roku, od kojih je ukupno 49 političkih subjekata izvještaje predalo Agenciji.

U skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija vrši kontrolu finansiranja političkih subjekata i nadzor nad sprovođenjem tog zakona, a DRI će izvršiti reviziju godišnjih konsolidovanih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000€.

S tim u vezi, Agencija je utvrdila da su politički subjekti u izvještajima prijavili ukupan godišnji prihod od 9.208.997,29€, ukupan godišnji rashod od 9.575.790.98€, i dugovanja u iznosu od 2.154.458.29€. U strukturi prijavljenih prihoda prednjače prihodi prikupljeni iz javnih izvora (budžetska sredstva), u iznosu od 84,01% ukupno ostvarenih prihoda.

Tabela: Prikupljena i utrošena sredstva u 2018.

Agencija je, u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, izvršila analizu podataka iz dostavljenih izvještaja i upoređivanje sa podacima o poslovanju političkih subjekata koje ima u svom posjedu.

Kao i u slučajevima ranijih kontrola izvještaja političkih subjekata, Agencija je utvrdila i konstatovala potrebu što skorije izmjene Obrasca koji propisuje formu godišnjih izvještaja, kako bi se dodatno unaprijedio i standardizovao način izvještavanja političkih subjekata.

Agencija podsjeća da je, u cilju daljeg unapređenja transparentnosti finansiranja političkih subjekata, ova institucija uradila Analizu regulatornog okvira za finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja, kojom je definisano 46 preporuka za unaprjeđenje zakonskog okvira u ovoj oblasti.

Agencija će i u narednom periodu insistirati na ispunjavanju svih preporuka iz Analize, i s tim u vezi, pružiti stručnu podršku prilikom budućeg unapređenja propisa u ovoj oblasti, u cilju dodatnog jačanja integriteta političkih subjekata i izbornih kampanja i jačanja transparentnosti poslovanja političkih subjekata.

Arhiva novosti