Agencija za sprječavanje korupcije

Komentar direktora Agencije za sprječavanje korupcije na rezultate istraživanja javnog mnjenja

Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom ASK
28. decembar 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije, u skladu sa svojim nadležnostima, objavljuje rezultate istraživanja javnog mnjenja pod nazivom „Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom ASK“. To je redovno godišnje istraživanje, koje je za potrebe ovog organa sprovela agencija Damar plus. Ista istraživanja javnog mnjenja objavljena su i prošle i pretprošle godine.

Rezultati ovog istraživanja su ohrabrujući za Agenciju jer potvrđuju povjerenje i bolju informisanost javnosti o radu Agencije. Primjera radi, od ispitanika koji su čuli za Agenciju, njih 94% se izjasnilo da zna čime se Agencija bavi. Procenat ispitanika koji imaju povjerenje u rad Agencije je, kao i u prethodne dvije godine, iznad 60%. Osim toga 66,4% smatra da je Agencija dala doprinos sveukupnoj borbi protiv korupcije u Crnoj Gori.

Takođe, Agencija je i ove, kao i prethodne dvije godine na prvom mjestu među organima kojima bi se građani obratili, odnosno u koje bi imali najviše povjerenja u slučaju da se odluče da prijave korupciju. Vjerujemo da su povoljne ocjene o Agenciji u ovogodišnjem istraživanju odraz dosadašnjih konkretnih i mjerljivih rezultata ove institucije ostvarenih kroz dosljednu primjenu zakona iz svoje nadležnosti i kroz rad potpuno nezavisan i oslobođen od političkih ili bilo kakvih drugih uticaja.

Primjera radi, kad je u pitanju sprječavanje sukoba interesa, ističemo podatak da je u tri godine rada ovog organa, na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije, 220 javnih funkcionera iz različitih kategorija dalo ostavku ili je razriješeno sa funkcije. Agencija je dodatno unaprijedila i kontrolu podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, kroz povezivanje IT sistema Agencije sa bazama podataka nekoliko državnih organa u realnom vremenu, kao i kroz uvođenje modula slučajnog izbora u informacionom sistemu koji garantuje neselektivnost izbora funkcionera čiji će imovinski kartoni biti kontrolisani.

Takođe, koristeći sve zakonske nadležnosti kontrole i nadzora, Agencija je obezbijedila do sada najviši nivo transparentnosti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i upotrebe javnih resursa u izbornoj kampanji (budžetskih izdataka, zapošljavanja, socijalnih davanja itd), čime je dala veliki doprinos prevenciji eventualnih zloupotreba i sprječavanju kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Zbog kršenja zakona iz svoje nadležnosti, Agencija je protiv javnih funkcionera, političkih subjekata i organa vlasti za tri godine rada podnijela 1.687 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, na osnovu kojih su nadležni sudovi izrekli 324.700€ kazni.

Važan podatak je i da je istraživanje pokazalo da više od 70% ispitanika smatra da kampanje Agencije ohrabruju građane u suprotstavljanju korupciji. Vjerujemo da su navedene kampanje doprinijele znatnom povećanju broja prijava zviždača Agenciji u ovoj, u poređenju sa prethodne dvije godine. Podsjećamo, u 2016. je Agenciji dostavljeno 56 prijava, u 2017. je bilo 69 prijava, a u ovoj godini 103 prijave do 1. decembra, što govori o rastu povjerenju građana u rad ovog organa.

Posebno ohrabruje podatak iz dijela istraživanja koji se odnosi na stavove javnosti o korupciji, da se čak 91,6% ispitanika izjasnilo da nikada nije u redu davati novac državnom službeniku kako bi se ostvarilo neko od prava koje građanima po zakonu pripaduju.

Ipak, pored dobrih rezultata istraživanja koji se odnose na rad Agencije, pojedini podaci pokazuju da je neophodno intenzivirati aktivnosti Agencije kad je u pitanju informisanje javnosti o nadležnostima ovog organa. Naime, podatak iz istraživanja da 34,9% ispitanika smatra da se Agencija bavi krivičnim gonjenjem slučajeva korupcije, jasan je pokazatelj da Agencija mora nastaviti sa informativnim kampanjama u cilju jačanja nivoa javne svijesti o preventivnim nadležnostima ovog organa.

Agencija će, kao i do sada, nastaviti da dosljedno i neselektivno sprovodi sve zakonske nadležnosti, obaveze iz Akcionog plana za poglavlje 23, Operativnog dokumenta za sprječavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, kao i obaveze koje proističu iz međunarodnih antikorupcijskih dokumenata. Očekujemo da će te aktivnosti doprinijeti još boljim rezultatima ovog organa u narednim istraživanjima javnog mnjenja.

Agencija ostaje pouzdan partner svim subjektima nadležnim za borbu protiv korupcije, otvorena za saradnju sa državnim i lokalnim organima, međunarodnim institucijama, nevladinim organizacijama, medijima i građanima, a u cilju daljeg smanjenja korupcije u društvu, što je zajednički zadatak na putu Crne Gore u evropskim integracijama.


DIREKTOR
Sreten Radonjić


Arhiva novosti