Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Na osnovu detaljnog sagledavanja postupanja ASK u postupcima utvrđivanja kršenja Zakona o sprječavanju korupcije u odnosu na javne funkcionere - članove Savjeta RTCG, Savjet Agencije sa sastanka održanog dana 7. februara 2018. godine, daje sledeće saopštenje.
7. februar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Agencija za sprječavanje korupcije je samostalna i nezavisna institucija koju čine dva organa, Savjet i direktor. Polazeći od navedenog zakonskog koncepta, ustrojstvom Agencije precizno su definisane nadležnosti organa Agencije. Savjet Agencije ima ulogu upravljanja Agencijom, dok je direktor, pored rukovodne uloge, nadležan za donošenje upravnih odluka. Takođe, direktor Agencije odgovoran je za zakonit rad Agencije.

Savjet koristi priliku da upozna javnost da Savjet ASK nema ingerencije da preispituje valjanost upravnih odluka Agenciije, tj. nema nadležnost da potvrđuje, poništava, niti ukida odluke Agencije.

Postupak izbora, imenovanja i razrješenja javnih funkcionera nije u nadležnosti ASK, već je u nadležnosti organa vlasti, dok su pravne posljedice određene zakonom, a izriču ih takođe organi vlasti (disciplinska mjera, suspenzija ili razrješenje). U aktuelnim predmetima utvrđivanja povrede Zakona o sprječavanju korupcije od strane devet članova Savjeta RTCG, Agencija je utvrdila da je sedam članova povrijedilo Zakon o sprječavanju korupcije, od kojih je samo jedan član – Nikola Vukčević, kao stranka koja je cijenila da su joj povrijeđena prava od strane ASK, podnio tužbu Upravnom sudu, dok ostali članovi prihvatili odluku ASK kao pravno valjanu i zakonitu i nijesu podnijeli pravni lijek, pa su odluke ASK (šest odluka), postale pravosnažne.

Postupanje članova Savjeta RTCG, u smislu podnošenja ostavke na funkciju ili pokretanja sudskih postupaka po odlukama organa vlasti zbog primjene člana 42 Zakona o sprječavanju korupcije, nije u nadležnosti Agencije. U odnosu na član 42 Zakona, Savjet ima stav, da navedeni član nije precizan i da ostavlja mogućnost različitog tumačenja od strane organa vlasti. U tom dijelu  Savjet će inicirati izmjenu Zakona, kako bi se obezbijedila ujednačena praksa postupanja organa vlasti.

Postupak Agencije o utvrđivanju povrede ZSK od strane Nikole Vukčevića, izazvao je posebnu medijsku pažnju, ali i  pažnju većeg dijela domaće i međunarodne javnosti. Postupak nije okončan, nalazi se pred sudom i imenovani ima punu pravnu zaštitu pred sudskim organima. Sam čin razrješenja Nikole Vukčevića sa funkcije člana Savjeta RTCG, nije pravna posljedica postupanja Agencije, već rezultat nezavisnog postupka, koji je vodila Skupština Crne Gore, kao nadležna institucija za imenovanje i razrješenje članova Savjeta RTCG, po odredbama Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG, što je i sadržano u zvaničnom saopštenju te institucije, koje je objavljeno na njenoj web stranici.

Podsjećamo da su 142 javna funkcionera podnijela ostavke na javne funkcije ili su razriješeni od strane organa vlasti, na osnovu 312 datih mišljenja, kao i donešenih odluka  kojima je utvrđeno kršenje  zakona od strane javnih funkcionera.

Takođe, zbog kršenja odredbi zakona iz nadležnosti Agencije, od početka rada podnijeto je 1.286 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, od čega su riješena 992 prekršajna postupka, u kojima je izrečena 761 sankcija. Ukupan novčani iznos izrečenih sankcija je 254.405€. 

Stoga, u odnosu na naprijed navedeno, ostaje obaveza Savjeta da, nakon konačne presude sudskih instanci, kada bude upoznat sa ishodom istih, zakaže posebnu sjednicu Savjeta na kojoj će raspraviti sve bitne okolnosti u vezi sa postupanjem Agencije u odnosu na Nikolu Vukčevića, nakon čega će donijeti adekvatne zaključke u cilju unaprijeđenja rada Agencije, pri tome posebno vodeći računa o kredibilitetu Agencije kao i potrebi očuvanja povjerenja u njen rad.

Arhiva novosti