Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnici Agencije učestvovali na konferenciji o akademskom integritetu

18. maj 2017.

U okviru Horizontalnog mehanizma za zapadni Balkan i Tursku, u Budvi je 16. i 17. maja održana konferencija “Akademski integritet – Dostignuća i buduće perspektive za Crnu Goru, čiji je važan aspekt bilo jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije - načelnik Odsjeka za integritet i lobiranje Mladen Tomović, načelnica Odsjeka za za postupanje po prijavama zviždača Kristina Braletić, i samostalni savjetnici Gordana Đurašković i Boris Vukašinović.

Konferencija je organizovana na dva nivoa kroz plenarne sesije i praktičan rad u radionicama. Plenarnim sesijama su bile obuhvaćene teme: Etika, transparentnost i integritet u visokom obrazovanju, kao i Akademski integritet – dobre prakse iz regiona i EU. U okviru praktičnog dijela su održane radionice: Institucionalni odgovori na neakadamsko ponašanje, Mehanizmi za djelotvorno sprovođenje etičkih kodeksa i Pristupi u prevenciji plagijata. Predstavnici Agencije su u okviru panel diskusije “Institucionalni odgovori na neakademsko ponašanje”, predstavili nadležnosti Agencije u oblasti integriteta i upoznali učesnike o donošenju planova integriteta u obrazovnim institucijama, značaju planova integriteta u prevenciji korupcije, kao i zakonskoj obavezi obrazovnih institucija da dostave Agenciji izvještaje o sprovođenju planova integriteta.  

Osim predstavnika Agencije, konferenciji je prisustvovalo oko stotinu učesnika iz državnih institucija, univerziteta (fakulteta, studentskih organizacija i ustanova koje se bave obrazovnom politikom i istraživačkim radom), medija i međunarodnih organizacija. 


Novosti