Agencija za sprječavanje korupcije

Predavanja o postupanju po prijavama zviždača

29. mart 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije, u saradnji sa NVO Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizovala je 1. marta u Nikšiću i 29. marta u Baru predavanja o postupanju po prijavama zviždača za lica koja su određena za postupanje po prijavama u javnim preduzećima čiji je osnivač ili je većinski vlasnik opština.

Cilj ovih obuka bio je osposobiti polaznike za vođenje postupka po prijavama, tj. upoznati ih sa postupcima, zakonskim dužnostima i obavezama organa vlasti na koje se prijava odnosi. U skladu sa tim, načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić predstavila je prisutnima zakonodavni okvir koji reguliše ovu oblast, odnosno mjere, radnje i procedure predviđene Zakonom o sprječavanju korupcije u slučaju podnošenja prijave za ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Braletić je polaznicima takođe približila obaveze lica za postupanje po prijavi, odnosno obaveze poslodavaca, postupak po prijavi pred Agencijom za sprječavanje korupcije kao i mehanizme zaštite zviždača, odnosno lica koja podnose prijavu. U drugom dijelu obuke akcenat je stavljen na primjenu usvojenog znanja odnosno praktični rad u grupama a potom je uslijedila i diskusija o svim pitanjima i nedoumicama koje su prisutni imali.

Obuka je realizovana u okviru projekta CRNVO-a pod nazivom “Let your voice be heard”, koji se odnosi na promociju, istraživanje i edukaciju iz oblasti zaštite zviždača, a koji je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije.

Novosti