Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 73. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

19. jul 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici prihvatio Izvještaj o sprovođenju Plana realizacije mjera iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na ASK, a koji je Direktor Agencije dostavio Savjetu na razmatranje.

Takođe, na današnjoj sjednici, za predsjednicu Savjeta izabrana je Goranka Vučinić, koja je i u dosadašnjem periodu obavljala tu funkciju.

Članovi Savjeta su ocijenili da se Plan realizacije mjera iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2018. godinu, u dijelu koji se odnosi na ASK, sprovodi predviđenom dinamikom, o čemu govori broj i stepen realizoavnih mjera. Savjet je insistirao na nastavku dosljedne realizacije mjera iz tog dokumenta.

Plan je usvojen u junu ove godine, a od ukupno 49 mjera, 32 mjere su realizovane ili se realizuju u kontinuitetu, djelimično je realizovana jedna mjera, a u toku je u toku je realizacija 3 mjere. Realizacija preostalih 13 mjera je predviđena za III i IV kvartal ove godine.

Kroz realizaciju mjera, između ostalog, stvoreni su uslovi za izdavanje prekršajnih naloga, izrađen je Model upravljanja rizicima u toku izborene kampanje, dok je u Informacionom sistemu aktivirana funkcionalnost „slučajna kontrola“, koji omogućava pripremanje automatrskog spiska slučajno odabranih funkcionera po kategorijama funkcija, a shodno metodologiji redovne kontrole funkcionera. Finkcionalnost „pamti“ subjekte reallizovane kontrole, u cilju onemogućavanja kontrole izvještaja istifh funkcionera naredne godine. U dijelu integriteta, izrađen je upitnik za procjenu efikasnosti planova integriteta, kao i sektorska analiza uticaja primjene tih planova, u okviru godišnjeg izvještaja o donošenju i sprovođenju planova integriteta u 2018. godini.

Takođe, sprovedene su brojne obuke zaposlenih u Agenciji kroz aktuelne međunarodne projekte, a u dijelu daljeg jačanja transparentnosti rada ASK, uvedena je praksa održavanja redovnih mjesečnih tematskih press konferencija Agencije, i pokrenuti su nalozi na društvenim mrežama: Twitter, YouTube i Facebook.

Novosti